3-Novatief

Wat is 3-Novatief?

3-Novatief is de verzamelterm voor de drie Pijlers waar Palte zich de komende jaren op zal richten om in te kunnen spelen op de veranderende markt.

Iedere participant binnen de bouwbranche ziet dat veranderingen aanstaande zijn. Om hierop voorbereid te zijn is Palte al in een vroeg stadium in intern overleg getreden zodat niets als verrassing zal komen en de kennis er al is voordat deze gevraagd wordt.

 1. Lean
 2. BIM
 3. Ketenintegratie


Lean

Lean staat voor eliminatie van verspilling en maximalisatie van waarde voor de klant. Palte tracht deze verspillingen zo veel mogelijk te elimineren tijdens het proces dat zij doorloopt.

Uiteindelijk is de prijs vaak bepalend in het proces, de prijs is immers ook een waarde voor de klant. Faalkosten worden vaak verhaald op de klant (opdrachtgever), een constante optimalisatie van het proces leidt tot minder faalkosten en een uiteindelijk gunstigere prijs. Een voorbeeld van een Lean-toepassing waar Palte volop mee bezig is, is werken volgens de BIM-Methodiek. Hierdoor vindt een optimalisatie plaats in het proces doordat in een vroeg stadium al faalkosten worden voorkomen.

De kennis aan het begin van het proces wordt optimaal benut! Lean heeft niet alleen betrekking op de ”proces component”. Het vraagt ook een gedragsverandering van alle betrokkenen. Werken in het BIM vraagt een andere werkmethodiek dan de traditionele werkwijze. Alle werknemers van Palte zijn ervan overtuigd dat deze methodiek leidt tot een efficiënter proces waarin de kans op fouten wordt verkleind.

Volgens de Lean Filosofie zijn de volgende zaken niet interessant voor de klant en dus verspilling:

 1. Overproductie
 2. Transport
 3. Beweging
 4. Proces
 5. Wachten
 6. Defecten
 7. Voorraad


Bouw Informatie Model (BIM)

Over de aard en het gebruik van BIM bestaan veel misverstanden. Veel partijen in de bouw denken dat BIM-ontwerpen tekenen in 3D is. Daar heeft het zeker iets mee te maken maar dat is niet het voornaamste kenmerk. BIM is werken in een database. Alle partijen- de architect, de constructeur, de installateur- stoppen hun informatie in één grote database en iedereen kan daar de door hem gewenste informatie uithalen, zoals schema’s met hoeveelheden en tekeningen.

De opzet van BIM is optimalisatie van het proces en een betere samenwerking tot stand brengen tussen partners die aan hetzelfde project bouwen.
In 2007 is Palte begonnen met het uitwerken van projecten in het 3-D tekenpakket Autodesk Revit. Op dit moment tekent de voltallige tekenafdeling van Palte in Revit. Door integratie van deze software is Palte onder meer in staat hoeveelheden te genereren en inzichtelijk te maken zoals het aantal funderingspalen maar ook de totale lengte en het volume van de palen. Het pakket genereert kilo’s staal en kan hiervan lijsten opstellen.

Men kan clashes voor zijn, alles past, faalkosten worden voor een groot deel ingeperkt en men beschikt over een geweldige database met zo goed als alle gewenste informatie.
Mogelijkheden als deze vergroten niet alleen het inzicht bij de bouwkundig- constructief ontwerpers, ze vergemakkelijken ook het overleg met bouwpartners en opdrachtgevers. Veel opdrachtgevers kunnen platte tekeningen niet lezen. Ook voor hen is BIM een uitkomst, ze krijgen snel een goede indruk hoe hun gebouw eruit ziet en hoe de ruimtes ingedeeld worden.

palte_grafiekbim

Voor  de werkzaamheden van Palte brengt BIM ook een verschuiving te weeg, zij krijgt in de voorfase heel veel uitzoekwerk op het bord. De kennis op de tekentafel wordt hierdoor optimaal benut. Tijdens de ontwerpfase wordt namelijk al gebouwd, virtueel gebouwd! BIM sluit één op één aan op de ”LEAN-filosofie”.

Bekijk hier een van onze BIM-Projecten

 

Ketenintegratie

Voor Palte is ketenintegratie/ ketensamenwerking een team (alliantie) van een opdrachtgever met strategische partners om te komen tot een optimale waarde voor de klant.

Deze optimale waarde bestaat uit de factoren financiën, tijd en kwaliteit. Anders dan de ”traditionele” aanpak houdt dit in dat de keten (het project team) al in een zeer vroeg stadium samen wordt gesteld en de kennis van alle ketenpartners optimaal wordt benut. Palte ziet zichzelf als proactieve adviseur binnen de keten op zowel bouwkundig- als constructief vlak. Een absolute vereiste voor een succesvolle ketensamenwerking is het integraal samenwerken.

Dit bestaat uit verschillende aspecten:

 1. Klant
 2. Vertrouwen
 3. Teamwork
 4. Projectmanagement
 5. Kennismanagement

1. Ketenintegratie – Klant

De klant is de opdrachtgever van een project. Het is belangrijk dat hij weet wat hij wil. Verder dient er een budget vastgesteld te worden waarbinnen het project gerealiseerd dient te worden. De aanzet tot een ketensamenwerking dient in een zo vroeg mogelijk stadium gedaan te worden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat beïnvloeding van kosten, kwaliteit en tijd het hoogste is bij aanvang van het bouwproces (initiatief fase) zie onderstaande grafiek waar de huidige systematiek vergeleken wordt met een ketenintegratie systematiek.

2. Ketenintegratie – Vertrouwen

Kritische Succes Factoren om dit te bereiken zijn volgens Palte:

 1. Er zijn duidelijke basisafspraken.
 2. Partijen bezitten de vereiste kwaliteiten om de verwachtingen waar te kunnen maken.
 3. Partijen hebben en houden een gedeeld belang.
 4. Partijen hebben een positief beeld (gevoel) over en weer.
 5. Partijen zorgen voor een goede informatie- uitwisseling (open communicatie).
 6. Partijen hebben goed zicht op de risico’s en zijn bereid deze te accepteren.
 7. De essentiële elementen die de basis vormen voor het vertrouwen, mogen over en weer gecontroleerd worden.
 8. De oorzaak van een inbreuk wordt als die zich voorgedaan heeft, geanalyseerd en besproken.
 9. Verkeerde intenties zijn uitgesloten
 10. Totale transparantie over en weer.
3. Ketenintegratie – Teamwork

In de sportwereld roept men het al jaren: Teams kunnen alleen winnen als de spelers vertrouwen hebben in elkaar en er een positieve sfeer heerst.

”De individuele kwaliteiten van spelers staan niet voorop, het teamspel bepaalt de kwaliteit.”

Van alle deelnemers in een keten wordt verwacht dat zij in staat zijn om te kunnen samenwerken in teamverband. Dit vergt vaardigheden op het gebied van communicatie, maar ook de juiste sociale vaardigheden. Teamleden moeten niet alleen hun eigen vakgebied goed beheersen. Ze moeten zich ook kunnen inleven in andere vakdisciplines. Deelnemers aan een keten moeten elkaars taal spreken en bekend zijn met de verschillende werkafspraken in de bouw. “What’s in it for all of us.”

4. Ketenintegratie – Kennismanagement

“Leer uit de fouten van anderen, je leeft niet lang genoeg om ze allemaal zelf te maken.”

Deze spreuk geeft precies aan waar het bij kennismanagement om draait. Het delen van kennis met elkaar, maar vooral het leren van elkaars successen en fouten. Bij integraal samenwerken speelt de factor kennis een belangrijke rol. De nieuw verworven kennis van bijvoorbeeld de installateur is weer nuttig voor de andere partijen in de bouw, zoals de architect en de aannemer. Met het begrip kennis wordt bedoeld de kennis die mensen nodig hebben bij het uitvoeren van hun werk. Inhoudelijke kennis is volgens Palte dan ook een van de selectiecriteria waarop een ketenpartner moet worden gekozen. Door het uitwisselen van kennis en ervaringen kunnen de faalkosten bij bouwprojecten aanzienlijk worden verminderd. Kennismanagement bij bouwprojecten verdient dus meer aandacht.

5. Ketenintegratie – Projectmanagement

Ondanks alle communicatiemiddelen die bedrijven tegenwoordig tot hun beschikking hebben, lopen nog steeds projecten van grote en kleine schaal niet volgens planning of budget. Een goed projectmanagement zou hiervoor een oplossing kunnen zijn.

De klassieke beheersaspecten van projectmanagement zijn:

 • tijd;
 • geld;
 • kwaliteit;
 • informatie;
 • organisatie. 

Het begrip projectmanagement is breed bekend in de branche, toch wordt dit in de huidige tijd nog vaak onjuist toegepast. Integraal samenwerken is niet mogelijk zonder goed projectmanagement. Palte fungeert tegenwoordig steeds vaker als verlengstuk van de aannemer ter ondersteuning van het projectmanagement.